Privacy & Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Be•YOU•tiful by Sofie 

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van BeYOUtiful By Sofie met maatschappelijke zetel te en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0771237102

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling 

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de website.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 9 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 10 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.


1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (behandeling en/of levering van producten) dewelke  Be•YOU•tiful by Sofie aanbiedt. Eveneens zijn ze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Be•YOU•tiful by Sofie en de klant. De algemene voorwaarden worden gepubliceerd op de website en zijn ook in het salon verkrijgbaar. Door het louter gebruik maken van de diensten en/of de website van Be•YOU•tiful by Sofie stemt de klant in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

 Be•YOU•tiful by Sofie houdt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden eveneens ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Een overeenkomst met Be•YOU•tiful by Sofie komt tot stand nadat de klant gevraagd heeft om een behandeling en Be•YOU•tiful by Sofie aangegeven heeft de behandeling te zullen uitvoeren. Afspraken kunnen gemaakt worden via verschillende sociale media kanalen. De overeenkomst komt dan tot stand via de ontvangst van een bevestigingsmail.


3. Be•YOU•tiful by Sofie  houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht. Geenszins kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding in hoofde van de klant, in welke zin dan ook.


Be•YOU•tiful by Sofie  heeft het recht 50% van de geboekte behandeling in te houden in geval van niet komen opdagen of annulatie minder dan 24 uur op voorhand.

4. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 24 uur voor de behandeling.


Indien binnen de 24 uur voor de geplande afspraak wordt geannuleerd of verplaatst, behoudt Be•YOU•tiful by Sofie zich het recht om 50% van de behandeling aan te rekenen.


5. De klant dient Be•YOU•tiful by Sofie voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die Be•YOU•tiful by Sofie  nodig heeft voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Be•YOU•tiful by Sofie  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.6.Wanneer de klant geen bericht laat in geval van laattijdig arriveren of geheel niet verschijnt, wordt een ‘no-show’ genoteerd. Bij het herhaaldelijk voorvallen hiervan, heeft Be•YOU•tiful by Sofie het recht nieuwe afspraken te weigeren.


7.  Be•YOU•tiful by Sofie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.


8.Be•YOU•tiful by Sofie  neemt de persoonlijke gegevens van de klant op en verwerkt deze in een klantenbestand. Het salon behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische wetgeving.


9.Bij het aangaan van de overeenkomst gaat de klant er automatisch mee akkoord dat foto’s kunnen worden genomen voor en na de behandeling. Indien de klant niet wenst dat een foto gepubliceerd wordt op een sociale media kanaal, dient dit uitdrukkelijk door de klant gemeld te worden.


10.Be•YOU•tiful by Sofie sluit, conform het wettelijk toegestane, haar aansprakelijkheid uit voor alle schade, zowel indirect als direct, die een klant mogelijks zou kunnen leiden door o.a. (zonder terzake exhausief te zijn): het gebruik van diensten van Be•YOU•tiful by Sofie, het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de website of delen daarvan, onjuiste informatie op de website, fouten in producten, …


11. De klant is tegenover Be•YOU•tiful by Sofie aansprakelijk voor geleden schade die door een door de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Be•YOU•tiful by Sofie heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt.12. Iedere klacht met betrekking tot de diensten van Be•YOU•tiful by Sofie vervalt indien deze niet is geschied binnen de 5 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.


13.Producten worden op het ogenblik van verkoop samen met de klant nagekeken. Bij gebreke aan enige opmerking door de klant op het ogenblik van de overhandiging van het product, wordt de conformiteit van het product aanvaard door de klant.

Klachten i.v.m. een bijwerking van een product dienen binnen de 5 dagen na de gebeurtenis aangetekend worden gemeld.


14.Be•YOU•tiful by Sofie beoordeelt zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Be•YOU•tiful by Sofie de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de gehoudenheid van Be•YOU•tiful by Sofie niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.


15.Be•YOU•tiful by Sofie vermeldt op verzoek alle prijzen van de behandelingen en de producten. De prijzen zijn incl. 21 % BTW.


16.De klant dient direct na afloop van de behandeling of na aankoop van een product betaling uit te voeren.

Indien de betaling niet onmiddellijk werd uitgevoerd, dient betaling te geschieden uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan 10 % per jaar tot datum effectieve betaling. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van 100 €.


17. Mogelijks kan een behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed worden door een zorgverzekeraar. Be•YOU•tiful by Sofie neemt hier geen informatieverplichting op zich. De klant is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar. De klant dient steeds de gehele betaling uit te voeren aan Be•YOU•tiful by Sofie. Indien de klant hiernaar vraagt, kan een factuur worden opgemaakt met daarop de nodige informatie voor de zorgverzekeraar.


18. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar vanaf datum van verstrekking. De vervaldatum wordt vermeld op de bonnen. Na vervaldatum kan in geen geval verlengd worden. Bonnen kunnen voor behandelingen of producten gebruikt worden, tenzij anders vermeld.


Privacy & Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x